apríl 27 2018 0Comment

Demontáž a likvidácia azbestu zo striech rodinných domov a jeho odborná likvidácia.

Demontáž a likvidácia azbestu zo striech rodinných domov a jeho odborná likvidácia.

Demontáž a likvidácia azbestu zo striech rodinných domov a jeho odborná likvidácia. Oprávnenie na odstraňovanie azbestu.
Genesis pozemné stavby je odborná firma s oprávnením od Úradu verejného zdravotníctva SR. Hoci sa materiály obsahujúce azbest nepoužívajú už tridsať rokov, na Slovensku i v susedných krajinách aj dnes nájdeme množstvo starších domov s eternitovými strechami.

Azbest má mimoriadne chemické a fyzikálne vlastnosti ako napríklad odolnosť voči vysokým teplotám, oxidácii korózii a preto bol veľmi veľa používaný.

Azbest je hlavným predstaviteľom vláknitých prachov, ktoré patria medzi škodliviny pracovného a životného prostredia a pôsobia na orgány dýchacích ciest. Azbest je obecný názov pre skupinu prirodzene sa vyskytujúcich vláknitých silikátov, ktoré sa nachádzajú v horninách ako jednotlivé vlákna alebo zhluky vlákien. Azbesty delíme do dvoch základných skupín na serpentíny (Chryzotil) a amfiboly (Amozit, krokydolit, aktinolit, tremolit, antofylit  atd.).

Čo robiť,

ak ste majiteľom takejto nehnuteľnosti? Obráťte sa na nás. Ak máte na rodinnom dome azbestovú strešnú krytinu postup je nasledovný:

Naša spoločnosť Vám vypracuje nezáväznú Cenovú ponuku na odbornú demontáž azbestovej strešnej krytiny.

MOŽNÉ NEBEZPEČENSTVO

Eternit je cementová doska s prímesou 8 až 12 % azbestových vlákien. Materiál, ktorý sa začal vyrábať na začiatku minulého storočia, sa pre svoju nehorľavosť, pevnosť a odolnosť stal veľmi populárnym. Používal sa na strechách, ale dokonca i na fasádach a plotoch.

Ak je strecha nepoškodená, azbest sa do ovzdušia uvoľňuje len minimálne. Eternit totiž patrí medzi tzv. silne viazané azbesty a azbestové vlákna sú pevne zakotvené v cemente.

Problém nastane, ak:

•             sa eternit začne rozpadávať či zvetrávať vďaka poveternostným vplyvom,

•             je mechanicky poškodený,

•             od jeho položenia na strechu uplynulo viac ako 20 rokov.

Vtedy sa do ovzdušia uvoľňujú respirabilné mikroskopické azbestové vlákna, ktoré sa usádzajú v pľúcach. Keďže ide o silný karcinogén, môžu spôsobiť nádorové ochorenia, ktoré sa zvyčajne prejavia až po niekoľkých rokoch. Postihujú najmä pľúca, pohrudnicu a podbrušnicu.

Čistenie eternitovej strechy, či už oškrabávanie machu, alebo vystriekanie vysokotlakovým čističom, síce prinesie želaný optický efekt, no práve pri takejto činnosti sa do okolia uvoľňujú azbestové vlákna. Nebezpečné je aj prerážanie otvorov na satelitné antény a akékoľvek iné mechanické zásahy do krytiny.

ČO S ŇOU?

Ak strecha netesní a zateká, môžete si ju nechať „otapetovať“. Pracovný postup sa začína problematickým čistením tlakovou vodou a končí natavením asfaltových pásov, hrubých cca 4 mm, ktoré majú z vonkajšej strany dokonca natlačený farebný vzor škridiel. Preto tá podoba s tapetou. Estetická a funkčná hodnota takejto rekonštrukcie je dosť otázna aj napriek tomu, že realizátori sľubujú životnosť 20 až 30 rokov. Alternatívou je náter akrylovými farbami.

Ale čo potom? Škodlivý azbest sa zakonzervuje pod asfalt, no následná výmena krytiny už bude podstatne komplikovanejšia. Kým aktuálne stačí eternitové štvorce rozobrať, zabaliť a odviezť, eternit zatavený do asfaltu sa bude lámať na kúsky, pričom veľkú plochu bude nutné rezať. To znamená vysoký únik azbestových vlákien do okolia.

Odborníci takýto postup pri plochých eternitových štvorcoch neodporúčajú, pri vlnitých pásoch nie je technicky možný.

Ak nastal čas na výmenu eternitovej strechy, zákon zakazuje rozoberať ju svojpomocne. Podľa vyhlášky stanovujúcej Katalóg odpadov ide o nebezpečný odpad, s ktorým môže nakladať len odborná firma s oprávnením od Úradu verejného zdravotníctva SR. Ak by ste aj strechu rozobrali a eternit priviezli na skládku, tá ho od vás nesmie prevziať. Naopak, mala by na vás podať podnet na príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo Obvodný úrad životného prostredia. Za takéto nakladanie s nebezpečným odpadom hrozí pokuta od 665 do takmer 16 600 €.

PRÁCA PRE PROFESIONÁLOV

Postup pri likvidácii azbestu stanovuje zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Musia ho dodržať všetky oprávnené fyzické i právnické osoby. Firma musí postupovať nasledovne:

•             Vypracuje plán práce likvidácie.

•             Zabezpečí povolenia od regionálneho hygienika a obvodného úradu životného prostredia.

•             Vytvorí kontrolované pásmo, do ktorého majú prístup len oprávnené osoby a spôsobilí pracovníci s osobnými ochrannými pomôckami. Vstup a výstup z pásma je možný len cez hygienickú slučku.

•             Vykoná stabilizáciu či zapuzdrenie (enkapsulácia) azbestu špeciálnou chemikáliou, aby sa neuvoľňoval počas demontáže.

•             Nasleduje demontáž a balenie do uzatvorených polyetylénových vriec. Musia byť označené ako nebezpečný odpad. Ten sa odvezie na špeciálnu skládku.

•             Po ukončení prác sa špeciálnym prípravkom zlikvidujú uniknuté vlákna z ovzdušia. Interiér sa čistí vysávačmi s HEPA filtrom.

•             Posledným úkonom je kontrolné meranie koncentrácie azbestu a odovzdanie dokumentácie.

 Pri výbere firmy zohľadňujte odbornosť, referencie, znalosť legislatívy i problematiky a skontrolujte navrhnutý pracovný postup. Nesprávna manipulácia ohrozuje nielen zdravie jej pracovníkov, ale najmä vaše, vašich detí a najbližšieho okolia. Paušálna cena neexistuje, firmy dávajú cenové ponuky podľa regiónu, plochy strechy a komplikovanosti likvidácie. Vždy však rátajte s tisíckami eur.

REKONŠTRUKCIA ETERNITOVEJ STRECHY

Eternit patrí svojou hmotnosťou medzi ľahké strešné krytiny. Ak chcete zachovať pôvodný krov, čo vzhľadom na vek pôvodnej inštalácie nemusí byť optimálne, zvoľte si takisto ľahkú krytinu, ako je plech. Ak bola krytina na latách, je potrebné ich odstrániť, ak na debnení, to sa môže ponechať. Následne bude uložená difúzna fólia, kontralaty a latovanie podľa požiadaviek daných použitou strešnou krytinou.

Z praxe vieme, že býva krov pod eternitom poškodený vplyvom času, vlhkosti i drevokazného hmyzu (drevo bez chemického ošetrenia). Ideálne je nahradiť ho novým s príslušnou nosnosťou a štruktúrou. Namiesto zatuchnutej neizolovanej povaly tým získate plnohodnotné podkrovné obytné priestory.

ČO JE DOBRÉ SI ZAPAMÄTAŤ

•             Názov eternit pochádza z latinského slova aeternus, večný. Z pôvodnej ochrannej známky sa stal všeobecne zaužívaným názvom pre azbestovocementové produkty.

•             Tvorí ho zhruba 90 % cementu a 10 % azbestu, ktorý je silným karcinogénom. Po vdýchnutí môže spôsobiť nádorové ochorenia pľúc i ďalších orgánov.

•             Legislatívne je azbest zaradený medzi nebezpečné odpady. Jeho likvidáciu môžu realizovať iba oprávnené firmy. Svojpomocné rozoberanie eternitových striech legislatíva zakazuje.

•             Na likvidáciu azbestu je stanovený presný postup. Ide však o nákladnú záležitosť, ktorá predraží rekonštrukciu strechy o tisíce eur.

V praxi sa stretávame s neodbornou demontážou, prípadne požiadavkou iba o vývoz  azbestovej strešnej krytiny. Chceme upozorniť zákazníkov, že naša spoločnosť vie zabezpečiť komplexnú sanáciu azbestu a žiadne čiastočné riešenia.

Najdôležitejšou a veľmi podceňovanou činnosťou je samotná stabilizácia azbestu. V prípade neodbornej manipulácie s azbestovou krytinou môže dôjsť k poškodeniu zdravia nie len osôb vykonávajúcich túto demontáž, ale aj osôb nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti, t. z. môže dôjsť k ohrozeniu zdravia verejnosti. (susedia, nájomníci)  Preto Vám neodporúčame manipulovať s azbestovou krytinou a odporúčame Vám obrátiť sa na  firmu s oprávnením na manipuláciu s azbestovým materiálom.

webmaster