INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov a informácií

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov, ako spoločnosť v systéme obchodovania GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. spracováva osobné údaje dotknutých osôb a aké sú ich práva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („zákon“).

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s. r. o. získava osobné údaje nasledovnými spôsobmi:

 1. priamo od svojich klientov pri uzatváraní dohôd a zmlúv;
 2. od osôb, ktoré dobrovoľne poskytli spoločnosti svoje osobné údaje a udelil jej súhlas na ich spracúvanie (e-mailom, osobitným súhlasom, prostredníctvom web stránky, záznamom o vykonanej obhliadke a pod.)

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. získava a spracúva osobné údaje len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracúvania. Osobitný dôraz pritom kladieme na bezpečnosť a ochranu osobných údajov a práva dotknutých osôb.

Informácie o spracúvaní osobných údajov. Aký je právny základ a účel spracúvania. Osobné údaje spracovávame na základe nasledovných právnych titulov ustanovených nariadením a zákonom:

 1. Plnenie dohody alebo zmluvy:

  GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb pre účely súvisiace s plnením zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán, a to najmä uzavretie, zmeny a ukončenie dohody alebo zmluvy.
  Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou v nevyhnutnom rozsahu je podmienkou uzavretia dohody alebo zmluvy.

 2. Neposkytnutím osobných údajov môže byť znemožnené uzatvorenie dohody alebo zmluvy. GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. poskytne dotknutej osobe informáciu o tom, ktoré osobné údaje sú nevyhnutné na uzavretie zmluvy, a ktoré môžu byť poskytnuté napríklad pre účely zvýšenia efektivity komunikácie. GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. uchováva osobné údaje pre účely plnenia zmluvy počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a dotknutou osobou a nevyhnutný čas po jeho skončení.
 3. Plnenie zákonnej povinnosti:

  GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. môže spracúvať osobné údaje vrátane ich poskytovania štátnym orgánom a iným osobám, ak jej takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Ďalej môže z dôvodu zákonnej povinnosti napríklad poskytovať osobné údaje Slovenskej obchodnej inšpekcii, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným štátnym orgánom či príslušným osobám v súlade so zákonom. Uchováva osobné údaje na účely plnenia právnej povinnosti najviac po dobu nevyhnutnú na plnenie príslušnej právnej povinnosti stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 4. Súhlas udelený dotknutou osobou:

  GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe súhlasu výslovne udeleného dotknutou osobou.

Informácie o spracúvaní osobných údajov. GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. uchováva osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby najviac po dobu trvania takéhoto súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho čo nastane skôr.

Dotknutá osoba má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek slobodne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kto sú príjemcovia osobných údajov. Informácie o spracúvaní osobných údajov.

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. môže poveriť spracúvaním osobných údajov tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov.

Sprostredkovateľmi spoločnosti sú napríklad osoby, ktoré zabezpečujú prípravu zmluvných dokumentov ako sú napr. externé advokátske kancelárie alebo spolupracujúci právnici, spoločnosti poskytujúce serverové alebo IT služby a taktiež obchodný sprostredkovatelia pôsobiaci v GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o..

Informácie o spracúvaní osobných údajov.

Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje výlučne na základe súhlasu o spracovaní osobných údajov, ktorá musí spĺňať požiadavky stanovené nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov a GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. v takýchto prípadoch striktne dbá na ochranu osobných údajov, ktoré poskytne sprostredkovateľom.

Informácie o spracúvaní osobných údajov. GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. neposkytuje osobné údaje mimo územia EÚ a EHP.

Aké sú práva dotknutých osôb. Dotknutá osoba má právo:

 1. vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané; ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, môže dotknutá osoba vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj („právo na prístup k osobným údajom“);
 2. ak sú jej osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. spracúva („právo byť informovaný o spracúvaní“); GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. je oprávnená účtovať dotknutej osobe primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných údajov;
 3. opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré sa spracúvajú („právo na opravu“);
 4. výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení alebo zákone o ochrane osobných údajov; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. získala alebo spracúvala.Ak dotknutá osoba odvolá súhlas a GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. nemá iný právny základ na spracúvanie, ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, alebo ak GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. spracúvala osobné údaje nezákonne; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie („právo na vymazanie“);
 5. obmedzenie spracúvania osobných údajov,

  ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov; napríklad, ak dotknutá osoba oznámi, že o nej spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do momentu ich opravy („právo na obmedzenie“);

 6. získanie osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú a ktoré poskytla spoločnosti GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; dotknutá osoba má právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov („právo na prenosnosť“);
 7. namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu; namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom („právo namietať“);
 8. namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie spoločnosti, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, ak nariadenie a zákon o ochrane osobných údajov neustanovujú inak („automatizované rozhodovanie vrátane profilovania“); Spoločnosť GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania;
 9. kedykoľvek odvolať súhlas

  so spracúvaním osobných údajov udelený spoločnosti s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);

 10. pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

Ako môžu dotknuté osoby uplatniť svoje práva

S ohľadom na možné riziká zneužitia a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. stanovuje komunikačné prostriedky, ktorými možno prijať a reagovať na požiadavku dotknutej osoby vo vzťahu k osobným údajom, ktoré sa spracúva.

Zohľadňujeme aj technické aspekty niektorých práv dotknutej osoby a prispôsobuje komunikačné prostriedky na zabezpečenie týchto práv dotknutej osoby. GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. je oprávnená v prípade pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby požiadať o dodatočné overenie jej totožnosti.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi:

 1. osobne na adrese sídla spoločnosti;
 2. doporučenou poštovou zásielkou (podpis dotknutej osoby musí byť úradne osvedčený) zaslanou na adresu sídla spoločnosti;
 3. e-mailom na adresu spoločnosti inford800@gmail.com.

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Rad našich stránok používa súbory cookie, aby sme uchovali:

 • vaše preferencie zobrazenia, napríklad nastavenia kontrastu farieb alebo veľkosti písma;
 • skutočnosť, že ste už odpovedali na prieskum zobrazujúci sa v samostatnom okne (pop-up), prostredníctvom ktorého môžete vyjadriť svoj názor na obsah stránky (nebude sa opätovne zobrazovať);
 • skutočnosť, či ste súhlasili (alebo nesúhlasili) s tým, aby sme využívali súbory cookie na tejto webovej lokalite.
 • Rovnako niektoré videá, ktoré sú súčasťou našich stránok, používajú súbory cookie na anonymný zber štatistických údajov o tom, ako ste sa tam dostali a ktoré videoklipy ste si pozreli.

Súbory cookies ukladá aj Europa Analytics – služba Európskej komisie, ktorá meria efektivitu a účinnosť webových stránok na portáli EUROPA.

Povolenie použitia súborov cookie nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie webovej lokality, ale poskytne vám to lepší používateľský komfort pri práci s ňou. Súbory cookie môžete vymazať alebo zablokovať. V takomto prípade sa však môže stať, že určité funkcionality webovej lokality nebudú fungovať tak, ako by mali.

Informácie ukladané v súboroch cookie sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu a štruktúra údajov je plne pod našou kontrolou. Súbory cookie sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Naše služby

Rekonštrukcie a prestavby

Zabezpečujeme rekonštrukcie a prestavby domov a bytov v najvyššej kvalite a za prijateľné ceny.

Výstavba rodinných domov

Poskytujeme komplexné služby v oblasti výstavby rodinných domov na kľúč alebo aj vo variante ako hrubá stavba.

  Vypracovanie   projektov

Na základe objednávky od investora zabezpečíme projektovú dokumentáciu na všetky druhy pozemných stavieb.

Pozrite si našu aktuálnu ponuku rodinných domov.