február 18 2017 0Comment

Kolaudácia – ako na to

Aby ste mohli po ukončení výstavby rodinného domu nehnuteľnosť riadne užívať je potrebné ju skolaudovať.

Kedy je možné kolaudovať:

• stavba musí mať hotovú strechu s odvodnením a bleskozvodom, komín, okná a dvere, všetky inštalácie, zariaďovacie predmety v kúpeľniach, povrchové úpravy stien, stropov a podláh, schodisko a balkóny so zábradliami a všetky prípojky inžinierskych sietí s meracími miestami
• ak sa počas výstavby zmenila poloha alebo veľkosť niektorých projektových konštrukcií, ak niekde pribudla alebo sa nerealizovala priečka či dvere, treba požiadať projektanta o vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia stavby
• ak nemáte stavbu do ukončenia platnosti stavebného povolenia ukončenú, nezúfajte. Písomnou žiadosťou na stavebnom úrade platnosť predĺžite

V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník uvedie:

• meno a adresu stavebníka
• označenie a miesto stavby, číslo stavebného povolenia, dátum, kedy bolo stavebné povolenie vydané, potrebné je aj uviesť, kým bolo stavebné povolenie vydané
• termín, v ktorom bude stavba dokončená
• termín, v ktorom bude vypratané stavenisko
• termín, v ktorom bude dokončená úprava okolia

Stavebník k žiadosti priloží:

• výkresy skutočného vyhotovenia stavby
• rozhodnutia, stanoviská, súhlasy a posúdenia dotknutých orgánov štátnej správy
• atesty a certifikáty použitých materiálov a výrobkov, vyhlásenia o zhode výrobkov
• revízne správy a doklady o vykonaných skúškach – napr. revízna správa k elektroinšta­lácii, revízna správa k plynoinštalácii, tlaková skúška plynového potrubia, revízna správa k bleskozvodu, osvedčenie o nezávadnosti komínu, atest nepriepustnosti žumpy, zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
• užívacie povolenie na vodohospodárske časti stavby
• užívacie povolenie na komunikácie a spevnené plochy
• doklad o vytýčení priestorovej stavby autorizovaným geodetom
• geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby podľa predpisov o katastri na vyznačenie zmien v katastri nehnuteľností
• záznam o prevzatí geodetickej dokumentácie
• ďalšie doklady, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi a vyplynuli z podmienok stavebného povolenia
• energetický certifikát

Čo obsahuje kolaudačné rozhodnutie:

Okrem všeobecných náležitostí, ktoré určuje správny poriadok, obsahuje:

• meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa
• označenie stavby
• vymedzenie účelu užívania stavby
• podmienky pre užívanie stavby, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránených záujmov účastníkov konania, najmä z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, zdravia ľudí, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
• lehotu na odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby, ktoré vo svojom súhrne nebránia riadnemu a nerušenému užívaniu stavby

Čo treba robiť po získaní kolaudačného rozhodnutia:

• zabezpečiť zaevidovanie stavby na obecnom či mestskom úrade, ktorý vydá rozhodnutie o pridelení súpisného čísla stavbe
• písomnou formou požiadať príslušnú správu katastra o zápis stavby do operátu katastra nehnuteľností
• na základe nového listu vlastníctva so zapísanou stavbou ste povinný prihlásiť sa príslušnému správcovi dane za účelom priznania dane z nehnuteľností
• zabezpečiť dodávky energií, vody, likvidáciu pevného komunálneho odpadu a splaškov
• následne môžete požiadať mestský úrad, odbor evidencie obyvateľstva o zmenu trvalého bydliska

 

webmaster